• Arapça İlahiyatlar

  Arapça İlahiyatlar

 • Uluslararası İlahiyat başvuruları başladı

  Uluslararası İlahiyat başvuruları başladı

 • Yılın Türk Müziği Akademisyeni Ödülü, ilahiyatçıya

  Yılın Türk Müziği Akademisyeni Ödülü, ilahiyatçıya

 • Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin

  Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin

 • Cumhurbaşkanına ilahiyatçı başdanışman

  Cumhurbaşkanına ilahiyatçı başdanışman

 • İlahiyat mezunu Kadir Topbaş'a fahri doktora

  İlahiyat mezunu Kadir Topbaş'a fahri doktora

 • Anadolu İlahiyat Akademisi Kelam Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

  Anadolu İlahiyat Akademisi Kelam Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Arapça İlahiyatlar

Arapça İlahiyatlar Üniversite ve bölüm tercihi yapacak gençleri ve velilerini heyecan sarmış durumda. Bu meyanda bize sorulan Arapça ilahiyat meselesine topluca bir cevap yazmak şart oldu.  DEVAMINI OKU..

Uluslararası İlahiyat başvuruları başladı

Uluslararası İlahiyat başvuruları başladı Yurt dışında yaşayan vatandaşların çocuklarına Türkiye'de ilahiyat eğitimi imkanı sağlayan Uluslararası İlahiyat Programı için başvurular başladı. DEVAMINI OKU..

Yılın Türk Müziği Akademisyeni Ödülü, ilahiyatçıya

Yılın Türk Müziği Akademisyeni Ödülü, ilahiyatçıya T.C. Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi’nin organize ettiği Türk Müziği’nin on dalında düzenlediği “Itrî Türk Mûsikîsi Ödülleri” gerçekleşti. DEVAMINI OKU..

Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin

Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin Yeni Bir İslam Medeniyeti Tasavvuru İçin Ehl-i Sünnet Öğretilerini Yeniden Okumak 1. Durum Tespiti: Birçok alanda yeni krizlerle karşı karşıya olan insanlığı huzura kavuşturabilecek yeni bir medeniyet tasavvuru üzerine düşünmek gerekiyor. DEVAMINI OKU..

Cumhurbaşkanına ilahiyatçı başdanışman

Cumhurbaşkanına ilahiyatçı başdanışman AK Parti 24. ve 25. Dönem Ordu Milletvekili İhsan Şener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı oldu. DEVAMINI OKU..

İlahiyat mezunu Kadir Topbaş'a fahri doktora

İlahiyat mezunu Kadir Topbaş'a fahri doktora Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş'a Marmara Üniversitesi tarafından Fahri Doktora diploması tevcih edildi. DEVAMINI OKU..

Anadolu İlahiyat Akademisi Kelam Çalıştayı Sonuç Bildirgesi

Anadolu İlahiyat Akademisi Kelam Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 27-28 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen "İslam'ın Hakikati ve Mezhep Sorunu" başlıklı kelam çalıştayının sonuç bildirgesi aşağıda yer almaktadır.  DEVAMINI OKU..
Previous
Next
anadoluilahiyatakademisi

1.Oturum

Din Eğitiminin Kavramsal Yönü Ve Temelleri

1.Tebliğ Prof. Dr. Abdullah Özbek

Ana Kaynaklarla İrtibat Açısından Dini Anlam ve Anlatma Problemi

Din Mekke`de doğup Medine’ye ulaşmıştır. İslam dini bilginin ulaşmasına değer vermiştir. Kuran ve sünneti hangi dönemde olursa olsun uygulamak imkân dâhilindedir. Ana kaynaklara dönüş problemi hep tartışılmıştır. Allah insanları düşünmeye sevk etmiştir. Topluma yön vermek için de ayağı yerden kesilmiş fikirleri bırakmak gerekir.

Geçmiş dönemde İslam camiası mesela madde ile uğraşırken Kuran ile açıklıyordu. Materyalistler ise bırakın maddeyi metafizikle uğraşın dediler. Zamanla Müslümanlar Allah’ın zatı, sıfatları gibi konularda çok fazla kafa yormaya başladılar. Böylece ayakları yerden kesildi. Bu tartışmalar hep yapıla gelmiştir. Âlim bu konuları tartışıp ana kaynaklara gelecekleri zaman yoruluyorlar. Biz de bugün ısınma hareketlerinde yoruluyoruz.

Her ilim dinden bozmadır. Ateistler dinler bu kadar uğraştıklarına halde onu görmezden geliyorlar. Toplumda din düzelmedikçe sosyal ilişkiler, ekonomi vb. düzelmez. Müslümanlar hep fakir kimselerdir. Fakir fukaraya dini teslim edip sonra da bir şeyler beklemek yanlıştır. Toplumun her açıdan yükselmesi gerekir ki dini anlama ve anlatma kolaylıkla yapılabilsin.

Allah’ın zatı gibi konularda düşünmek boş iştir. Dini nasıl hayata geçirebiliriz bu tür konuları düşünmek gerekir. Dini anlamada problem aklı inkâr etmekle başlıyor.

Özet olarak: vahiy ve akıl dini anlamak açısından önemlidir, din konusunda aşırılıklardan kaçınılmalı ve ideolojiden uzaklaşılmalıdır.

Müzakere Prof. Dr. Nevzat Yaşar Aşıkoğlu

Tebliğde aklı kullanmayı dini bilgi çıkarmada ön plana çıkarmak konusundan bahsedilmiştir. Bahsedilen diğer konular ise akla önem vermemek, Allah rızası için aşırılıktan kaçınmak. Allah’ın zatı üzerine düşünüp enerji tüketmemeliyiz. Aklı engelleyen çeşitli unsurlar vardır. Bunlar;

Allah’ın iradesini anlamada cebriyeci ve kaderiyeci düşüncelere saplanma

Üstünlüğün takvadan başka şeylerde aranması

Bidat ve hurafelerin yaygınlaştırılması

Çeşitli ideolojilerin dinle ilişkilendirilmesi

Bu tür düşünceler sonucunda ana kaynaklarla irtibat kesilmiştir. Kalıp bilgileri tekrar etme sonucunda yeni bilgi üretemez hale geldik. Ön kabuller üzerine tekrar düşünmeliyiz.

Din eğitimi geleneksel kültürün tekelinde olmamalı.

2.Tebliğ Doç. Dr. Şakir Gözütok

Eğitim ve Dinin Kavramsal Yapısı ve Din Eğitimi ile İlişkisi

Amaçları açısından ve sosyal açıdan çeşitli eğitim tanımları yapılmıştır. Ama genel olarak; kişide istenilen davranışların meydana getirilmesi süreci diye tanım yapılır. Burada 3 şey dikkati çeker. 1.davranış 2.süreç 3.sosyal ilişkiler

Öğretim eğitimden daha dar kapsamlıdır. Din kelimesinin ise sözlük anlamı açısından eğitimle yakın ilişkisi vardır. Millet de din kavramıyla yakından ilgilidir.

Bir toplumun ortak tavrı neyse milleti odur. Milleti neyse dini odur. Dinle aynı anlama gelen millet kavramı dinin sosyal yönüne dikkat çeker.

Dinî çerçeveyi fıkıh çizer, tasavvuf ise eğitim yönünü vurgular. Din eğitimi dinin bütün ilimleriyle beslenmek zorundadır.

Müzakere Recai Doğan

Bir tebliğin ismi içeriğinin ne olduğu konusu ciddi bir işarettir. Başlıkla içeriğin uyuşması gerekirdi. Başlangıçta yöntemin ne olduğu ortaya konması gerekirdi. Tebliğde din kelimesi yerine İslam denmesi gerekirdi.

Kullanılan kavramların ne açıdan incelendiği söylenseydi daha iyi olurdu. Genel geçer şeyler vazgeçilmez olarak gösterilmiş. Ama öyle değildir.

Tasavvuf ilminin insanın ahlakî gelişimini tek başına sağladığını söylemek çok iddialıdır. Din eğitimiyle doğrudan ilişkilendirilmesi doğru değildir.


2.Oturum

Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Kapsamı

1.Tebliğ Akif AKTO

Din Eğitiminde Kuram Eylem İlişkisi Üzerine Felsefi Bir Analiz

Geniş ve kapsayıcı bir din kavramı oluşturmak mümkün değildir. Bazı din tanımları kapsayıcı gibi görünse de inançları bağlamında farklıdır. Bir din öbeğini benimsemek yanlıştır.

Eğitim; büyütmek geliştirmektir. İnsanlardaki gelişmeye müdahale etmektir. Böylece topluma daha faydalı olacaklardır. Kant’a göre insanın doğasında kötülük yoktur. Eğitimle insan giderek gelişir.

Kuram olmadıkça din olmaz. Kuram dinin olmazsa olmazıdır. Din bir şeye olağanüstü saygıyla bağlanmaktır. Din olgusunu anlamak kuramsallıkla beraber eylemselliğe yönelmekle olur. Bir dinin yap dediğini yapmak ama anlamını kavramamak o dinden sayılmayı gerektirmez.

Din eylem ilişkisi yalnızca kuramsallığa ya da eylemselliğe indirgenemez. Kuram pratikle hayata geçer, günlük hayatta kendine yaşama alanı bulur.

Uygulamanın kuramla kuramın da uygulamayla denetlendiği bir din eğitimi gereklidir. Din eğitimcisi teoriye iyi gözle bakmalıdır. Öğrenciler öğrendikleri teorileri uygulamaya önem vermelidirler.

Her dinin eğitimi kuram ile eylemin bütünleşmesidir. Din eğitiminin başarısı kuramın da başarısıdır. Kuram uygulamanın daha başarılı olmasına katkı sağlar.

Müzakere Doç. Dr. İsmail Taş

Tebliği oluşturan terimler sırasıyla ele alınıp açıklanmıştır. Din, eğitim, kuram, eylem bunların neler olduğunu açıklamaya başlarsak bu iş bitmez. Felsefede tanımlar bu yüzden en sona atılmışlardır. Tebliğlerde tanımların ele alınması her zaman başlığı vermez. Bunları tek tek açıklayıp da sonra toparlayamazsak hiçbir faydası olmaz. Konunun bu şekilde ele alınması felsefî bir analiz değildir.

Tebliğde kelime ve kavramlar çok önemlidir. Din kuramdır lafı çok ağırdır. Din kendini böyle bir şeyden münezzeh tutar. Burada hangi din sorusu da sorulmalı. Din kuramsaldır denilebilir hangi kuramlar sorusu sorulmalıdır. Burada kelamcıların mı yoksa sûfîlerin mi kuramlarını ele alıyoruz.

Tebliğ yanlış yöne sapmıştır. Bunun nedenleri ise:

*Din eğitiminin felsefi olarak nereye yerleştirileceğinin kestirilemeyeceğinden bahsedilmesi

*Din eğitiminin konusu olan dinin felsefesinde nerde yer aldığı tartışılmalıydı

Dinin teorik yönünden hareketle insanın pratikle ilişki kurabileceği çıkarılabilir. Teori pratik birlikteliğine katılmamak mümkün değildir. Ama yüzmeyi anlatırken suyu da gösterirsek daha etkili olur. Dinin duygusal boyutundan bahsediyorsak pratik yönünü de göstermek gerekir.

Din eğitimi günümüzde matematik, fizik, resim gibi algılanmıyor. Din ideolojik baskılar altındadır.

2.Tebliğ Doç. Dr. Bayram Dalkılıç

Bilimler Sınıflamasında Din Eğitiminin Yeri

Din eğitimi bir bilimdir. Din eğitiminin bilimler sınıfındaki yerini ayarlayacaksak tarihi bir bilimler sınıfı yapmak gerekir. Bir din varsa, ona inananlar da vardır. Ve inanan insanlar bunu başkasına aktarmak isterler. İşte bu aşamada da din eğitimi başlar. Ve nasıl anlatabilirim diye sormaya başladığında ise din eğitiminin teorik yönü ortaya çıkar.   ‘Dinsiz bir toplum bulunamaz’ yargısı vardır. Ama dinin farkında olmayan, dinden uzak bir birey ya da toplum da var olabilir.

Günümüzde kişilerin dinine saygılı olma söz konusudur. Ama bu dindara saygı manasında değil de dinden uzaklaşma halini almıştır.

Din bireyin hayatında merkezde yerini almıştır. Ama din eğitimi bilimini başka yerlerde göremiyoruz. İlahiyat bir bilim olabilir mi sorusu da sorulmuştur. Din eğitimi, din ve ilahiyat üniversitelerde kabul gördükten sonra bir bilim olarak algılandı. Din felsefesi de dâhildir bunlara. Din eğitimi ilk müfredatlarda yoktu. İlk programlarda din felsefesini inkılâplar çevresinde ele almışlardır.

Din eğitimi bir bilim olarak görülebilir mi? Neresinde yer alır bilimin? Din eğitimi bilimi diyecek olursak burada alan olarak din eğitimini görürüz.

Günümüzde ise; her ülkede hatta seküler anlamda dinin anladığı ülkeler de dâhil din eğitimi zorunlu bir alandır. Dinin pratik yönü hiçbir zaman bir kenara bırakılamaz.

Müzakere Prof. Dr. Mevlüt Uyanık

Sempozyumda şimdiye dek teolojik ve felsefî temellere dair bir şey bulamadım.

Her yerde din eğitimine ihtiyaç duyuluyor. Şimdilerde ise ‘din dünyayı yeniden fethediliyor’ deniliyor her yerde. Mevcut modern şartlar çerçevesinde gençlere nasıl din eğitimi yapılabilir? Bunun tartışmasının yapılması gerekir.

Tebliğde din inancının olmadığı bir toplumdan bahsedilmiştir. Bu gerçek mi peki? Böyle bir şey dersek kendi ayağımıza kurşun sıkmış oluruz. Bir de tebliğde çok fazla ardı ardına hüküm verilmiştir.

3.Tebliğ Süleyman Akyürek

Din Eğitimi Biliminin Alt Bilim Dallarına İlişkin Bir Analiz

Din eğitimi bilimi; din, eğitim, bilim, eğitim bilimi ve din eğitimi kavramlarının bir araya gelmesiyle oluşan birleşik bir kavramdır. Din eğitimi gerçekliğini kendisine konu edinerek inceleyen bilimdir.

Din eğitim bilimi, din eğitimi faaliyetlerini betimleme, açıklama ve kontrol etmeye yönelik çalışmalar yapan bilimdir.

Dini başkasına öğretmeye çalışan herkes bir din eğitimcisidir. Ama eğitim bilimcisi; nasıl çalışmalar yapılacağını araştırandır. Din eğitim bilimi bir yandan din/ilahiyat ile bir yandan eğitim bilimleri ile biryandan da diğer beşerî ilimlerle ilişki içerisindedir.

Din eğitim bilimi bilim olarak çok yenidir. Geç olarak kurulmasına yol açan pek çok etmen vardır. Bu bilimin de alt dallarının neler olabileceği üzerinde çalışılması gerekir.

Din eğitimini çeşitleri vardır.

*İnformal din eğitimi: kendiliğinden meydana gelen öğrenme sürecidir

*Formal din eğitimi: kasıtlı olarak muhataplarımızda davranış değişikliği meydana getirmektir

*Yarı formal din eğitimi: bazen kasıtlı olarak bazen kendiliğinden olan öğrenme sürecidir. Ailedeki öğrenme böyledir.

Okullarda planlı ve kasıtlı örgün din eğitimi verilmektedir. Bir de kısa süreli yaygın din eğitimi vardır.

Aşamaları yönünden din eğitimi: planlama, uygulama, değerlendirme

Din eğitiminin hangi alt bilim dalları vardır?

*din eğitimi bilimi

*din eğitimi felsefesi

*din eğitimi tarihi

*din eğitimi yöntem ve denetimi

* din eğitimi psikolojisi

* din eğitimi sosyolojisi

* din eğitimi öğretmenliği

* din eğitimi ölçme ve değerlendirme

*ailede din eğitimi

*özel din eğitimi

Müzakere Prof. Dr. Cemal Tosun

Din eğitiminin bilim olup olmadığı konusunda tartışmalar var. Din eğitimi bilgiye göre yapılmalı deniliyor. Eğer bilim olacaksa nerede yer almalı? Bu bir eğitim bilimidir dersek, her şeyini eğitim belirler. Eğer ilahiyat bilimi dersek her şeyini ilahiyat belirler. Din eğitimi bir file benzetilebilir. Tek bir ana bilim dalı mantığı ile yaklaşmak yeterli olmayabilir. Bu yaklaşımların haklılık payı da vardır.

Din eğitiminin alt dallarını azaltmak çoğaltmak da mümkündür.

Özel eğitim de körlere, dilsizlere vb. özel durumda olanlara dinin nasıl anlatılacağını belirleme açısından önemlidir.


3.Oturum

Din Anlayışındaki Değişimler ve Çağdaş Din Eğitimi Modelleri

1.Tebliğ Yıldız Kızılabdullah

Din Eğitimi Modelleri Çerçevesinde Türkiye’deki Din Eğitimi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Türkiye herhangi bir dini resmen tanımayan laik bir devlettir. Ama Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizdeki dinî işlerin yürütülmesi görevini üstlenmektedir. Zorunlu olarak Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi de okutulmaktadır. Bunlar dışındaki din eğitimleri de kişilerin kendi isteklerine bağlıdır.

Din kültürü dersi diye adlandırılmasının sebebi ise mezheplerin hiçbirine bağlı olmamasındandır. Çünkü ayrılıklara sebep olsun istenmemiştir. Bu derste diğer dinleri de araştırmaya dayalı öğeler de ön planda tutulmuştur. İslam dininin ise yalnızca kök değerleri öne çıkarılmıştır. Hiçbir mezhep öne çıkarılmamıştır.

Din eğitiminde iki model vardır. Birleştirici modele göre mezheplerle ilgili ayrıntılara gidilmez. Çoğulcu modele göre ise din toplumun aynası olmalıdır. Her dini her mezhebi öğretim konusu yapmalıdır.

Mezhepler üstü din eğitimi mezhepleri yok saydığından eleştirilmektedir. Öğrencilerin derste öğrendikleri şeyler gerçek hayatta olmadığından ayrılıkçılığa neden olmuştur. Peki, farklı görüşlere sahip insanlar aynı sınıfta barış içinde yaşayamazlar mı? Bunun yolu da mezhepler arası eğitimden geçer. Mezhepler arasında sert ve kesin çizgiler yoktur. Onlar dinin yorumlanış biçimleridir.

Türkiye’deki din öğretiminin ‘dinden öğrenme’ şeklinde olduğu ortaya çıkmıştır. Din dersleri öğrencilerin kültürel, sosyal alanda gelişimine katkıda bulunmaktadır. Dinden öğrenmenin hedefi; sorgulayıcı, bilgi üreten bireyler yetiştirmektir. Türkiye’de tek bir dini ele alan bir program yoktur.

Müzakere Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın

Tebliğde olan olduğu gibi ortaya konmuş ve iyi bir betimleme yapılmıştır. Ama bir değerlendirme yapılmamıştır.

Ülkemiz bazı ülkeler göz alındığında daha dindardır. Büyük çoğunluk din eğitiminden memnundur. Bazı kimseler laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırmak istiyorlar.

Türkiye geçirdiği din tecrübesi sonucunda en son din kültürü ve ahlak bilgisi dersini benimsemiştir. Çünkü yaşanılan toplumun gerçekleriyle uyum içinde olmalıdır.

Bütünleştirmeci din eğitimi modeline ihtiyaç vardır. İsteğe bağlı bir din eğitiminin anayasa tartışmalarına girmesine gerek yoktur.

2.Tebliğ Dr. Ayşe Zişan Furat

Popüler Kültürün Din Eğitimine Yansımaları

Popüler: halka ait olandır. İnsanların çoğu tarafından sevilen ve tercih edilen anlamına gelir.

Popüler kültür: yukarıdan aşağıya dayatılan kültür formu ya da aşağıdan yukarıya doğru bir tepki

Eğitim: değer ve kurumların sonraki nesle aktarılarak, toplum yapısının muhafazası

Din eğitimi sadece formal ve informal değildir. Dış dünyadaki her şey bunun içine girer. Popüler kültür ise informal eğitim olarak görülüyor.

Din eğitimi ve popüler kültür arasındaki ilişki:

1.Dinî grupların popüler kültürü bir araç olarak kullanması: Amerika’daki gruplar, müzik grupları, t-shirt, hediyelik eşya vs.

Din böyle kullanıldığı zaman ticari bir meta haline dönüşür. Dinin anlamını boşaltıp eğlence haline getirir. Türkiye’de bu türden bir çalışma yok.

2.Popüler Kültürün dine konu edilmesi: İslam fobia konusu, Hollywood filmlerinde İslam dininin kötü olduğu izlenimi verilmesi, Hz. İsa hakkında yapılan filmler

Türkiye’de ciddi anlamda dinî yayınlar var. Ama bunlar tartışılabilir. Mesela Ramazan programları, dinin kullanıldığı programlar mıdır?

Mesela Ekmek Teknesi, Kurtlar Vadisi dizilerde dinî öğeler kullanılıyor. O dizilerdeki dinî semboller incelenebilir.

Sır dizileri de insanların inancını değiştirebiliyor. O türden yayınlara dikkat edilmesi gerekir.

3.Popüler kültürün dinin toplumsal işlevlerini yerine getirmesi: kilise eski gücünü elinde tutamayınca başka yollara başvurmuşlardır. Mesela dinin sosyal bütünlüğünü sağlama sporla sağlanıyor.

Mistik tecrübe boyutu (mesela konserlerde insanlarda bu düşünceler uyanabilir)

Göz önünde olan insanların ötenazi, kürtaj gibi öğeleri kullanması insanların görüşünü değiştirebiliyor.

Din eğitimi popüler kültürü nasıl ele almıştır?

*popüler kültür biçimlerinin din için bir tehdit unsuru olarak algılanıp algılanmayacağı

*popüler kültürün din eğitimi açısından kullanıbilirliği

Müzakere Dr. Ertan Özensel

Popüler olmayanın değeri olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Din eğitiminde popüler kültür unsurlarının oluşması için yeterli çalışmalar yok. Büyük çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu tebliğin başlığı “görsel medya araçlarının din eğitimi üzerine etkisi” olmalıydı.

3.Tebliğ İsmail Büyüksütçü, İbrahim Demirkan

Göstergebilim Açısından İmajinal Değerlerin Din Eğitimine Etkisi

Göstergebilim bilimler arası bir disiplindir. Suretlerin tasavvurlarını incelemek anlamına gelir. Kökleri ilk çağ felsefesine dayanır. En çok mimarî alanda kullanılır. Sadece dilsel ve metinsel değil görsel her şeyi inceler. İncelediği bir sembol de olabilir, marka simgesi de olabilir.

Göstergebilim olan televizyonlar, sinemalar insanları informal dine itiyor. Dikkat etmek lazım çünkü gençler şarkıcıların felsefelerini kendilerine felsefe ediniyorlar.

İbrahim Demirkan

Türkiye en çok tv izleyen ikinci ülkedir. Tv umumi bir beladır. Tv lerde dikkat çekmek için yapılan pek çok şey vardır. Mesela Ferrari reklamlarında kırmızı rengini kullanır. Çünkü o renk adrenalini artırır. Pek çok yönetmen insanları rahatlatmak istediğinde çayır çimen kullanır. Çünkü o renk rahatlatıcıdır.

Mesela müzikte de kişinin olaylara bakışı çok önemlidir. Rock müzik eşliğinde yapılan hareketleri normal karşılayan medya bazı tarikatların hareketlerini garip karşılar.

Çizgi filmler de mesaj taşımaktadır. Mesela Red Kit yalnız bir kahramandır. Aile yapısını bir kenara itmişlerdir. Şirinler komünizmi simgelemektedir.

Çekilen filmlerin çoğu sadece para kazanmak ve eğlence için değildir. Herkes kendi kültürel kodlarını filmlere koyar. insanlar izledikleri şeylerde hakla batılı ayırt edebilmelidirler.

Müzakere Dr. Mehmet Harmancı

Görsel, işitsel materyallerin dinin anlaşılmasındaki etkilerinin başlı başına bir sempozyum olması da mümkündür. Ama yer ayrılması da güzel.

Görsel ve işitsel medya yaygınlık kazanınca din eğitimine de malzeme çokluğu elde edilmiştir. Mesela namazın nasıl kılınacağı animasyonla gösterilebilir. Bunda tehlike gelen her şeyi kullanmaktır. Dinî inançlarımız zedeleniyor.

Tebliğin genelindeki sorun komplocu ve alternatifçi bakış açısıdır. Bu düşünceleri abartmaya gerek yoktur. Bunlar bize bunu yapacak diye düşünmek yerine objektif bakmalıyız. Çünkü kim film çekse kendi görüşünü yansıtacaktır.

İslam’ın gereklerini biz de o dille anlatabilmeliyiz. Geleneğimizi sinemada yansıtabiliyorsak bu bir başarıdır.

Derlenmiş Halinin İkinci Bölümü İçin tıklayınız.

Yorumlarınızı Facebook Eklentimizden yapabilirsiniz.