esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

İlamer V. Öğrenci Sempozyumu

İlamer V. Öğrenci Sempozyumu

Sempozyum

ilamer2011 yılından buyana her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlamer (İlahiyat Araştırmaları Merkezi) Öğrenci Sempozyumu ile ilgili haber ve afiş için tıklayınız.

 

 

2006’dan bugüne Ankara'da ilahiyat bilimleri alanında önemli bir yeri bulunan İlahiyat Araştırmaları Merkezi (İLAMER), lisans ve lisansüstü öğrencilerine akademik araştırma yeterliliği kazandırmada sahip olduğu bilimsel birikim ve tecrübeyle ilim dünyasına yeni bir katkı sunmayı amaç edinmekte ve bir öğrenci sempozyumu düzenlemektedir.

Sempozyum, İslam Medeniyeti bünyesindeki İslâmî ilimlerde geçmişten günümüze sergilenen usûl/metodoloji arayışları noktasında öne çıkan kişi, eser, kurum, mekan- olay, metot/usûl gibi temel kategorilerde özgün bakış açılarını paylaşmak ve gelişmesine katkı sunmak amacındadır.
İlahiyat bilimleri içindeki tüm disiplinlerin ve disiplinler arası tüm çalışmaların sempozyuma katkısı önemsenmektedir.

 BAŞVURU ŞARTLARI

• Sempozyuma lisans ve lisansüstü öğrencileri başvurabilirler.
• Katılımcılar İLAMER web sayfasında yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurarak e-posta ile başvuracaklardır.
• Bildiri özetleri, 300-500 kelime arasında, anahtar kavramlarla birlikte Türkçe olmalıdır.

 
SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum İlanı: 13 Kasım 2014
Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi: 1 Aralık 2014
Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 8 Aralık 2014
Metinlerin Son Gönderilme Tarihi: 20 Nisan 2015
Sempozyum Tarihi: 14-15-16 Mayıs 2015

Konu Başlıkları ve Başvuru Formu İçin:
www. ilamer.org

 
BİLİM JÜRİSİ

Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL
Prof. Dr. Mehmet AKKUŞ
Prof. Dr. Ali YILMAZ
Prof. Dr. Celal TÜRER
Prof. Dr. Bünyamin ERUL
Prof. Dr. Ahmet YILDIRIM
Prof. Dr. İsmail KÖZ
Prof. Dr. Mehmet Akif KOÇ
Prof. Dr. Nurettin CEVİZ
Prof. Dr. Durmuş ARIK
Prof. Dr. Eyüp BAŞ
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN
Doç. Dr. Zülfikar GÜNGÖR
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN
Prof. Dr. Ahmet ÜNSAL
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Doç. Dr. Gürbüz DENİZ
Doç. Dr. Fazlı ASLAN
Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Doç. Dr. Fatih ERKOÇOĞLU
Doç. Dr. Tahirhan AYDIN
Doç. Dr. Kazım ARICAN
Doç. Dr. Münire Kevser BAŞ
Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
Doç. Dr. Abdülmecit İSLAMOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Eyüp ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Zikri YAVUZ
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZKAN
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Davut ŞAHİN
Yrd. Doç. Dr. Halide ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Ahmet YEMENİCİ
Yrd. Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE
Yrd. Doç. Dr. Ömer ACAR
Yrd. Doç. Dr. Yaşar DAŞKIRAN
Yrd. Doç. Dr. Zeynel AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Akif FİDAN
Yrd. Doç. Dr. Cafer ACAR
Yrd. Doç. Dr. Mesut CEVHERİ
Yrd. Doç. Dr. Ali HATALMIŞ
Yrd. Doç. Dr. Mücteba ALTINTAŞ
Dr. Mahmut DEMİR
Dr. Ali PARLAK
Dr. Hüseyin ŞAHİN
Dr. Ahmet İSMAİL
Dr. Ahmet İsmail ALİ

SEMPOZYUM İÇİN MUHTEMEL TEBLİĞ BAŞLIKLARI

- Metodoloji/Usûl Kavramının Anlamı, Değişebilirliği ve İslâmî İlimler Açısından Önemi
- Klasik Dönem Kelam Metodolojisinin Oluşumunda Mu’tezile’nin Etkisi
- Kelam Metodolojisinin Şekillenmesinde Semantik Yöntem ve Nesefî
- Kelam Metodolojisinin Sistemleşmesinde Maturidi’nin Bilgi Nazariyesinin Etkisi
- Kelam Metodolojisinin Şekillenmesinde Felsefî Kelam ile Nassa Dayalı Kelamın Rolü
- Kelam Metodolojisinin Oluşumda Mantık ilminin Etkisi
- Muteahhirun Dönemi Kelam Usûlünün Şekillenmesinde Gazali’nin Rolü
- Yeni İlm-i Kelam Arayışları Çerçevesinde Muhammed Abduh ve Risale’si
- Kelam Metodolojisinde Modern Arayışlar ve Hasan Hanefi
- İzmirli İsmail Hakkı ve Yeni İlmi Kelam İsimli Eseri
- Klasik Dönem Tasavvuf Metodolojisinin Oluşumunda Gazali’nin Rolü
- Tasavvuf Metodolojisinin Şekillenmesinde Hadis’in Etkisi
- Ahmet Yaşar Ocak’a Göre Tasavvufta Metodoloji Sorunu
- Mustafa Kara’nın Tasavvuf Metodolojisine Yaklaşımları
- Süleyman Uludağ’ın Tasavvuf ve Tenkit isimli Eseri
- İslam Hukuk Usûlünün Şekillenmesinde Ehl-i Rey Ekolünün Etkisi
- İslam Hukuk Usûlünün Oluşumunda Ehl-i Hadis’in Rolü
- Fıkıh Usûlünün Şekillenmesinde Tüme Varım Yöntemi
- Fıkıh Usûlünün Oluşumunda Mütekellimin Metodu
- Mukayeseli İslam Hukuku Usûlünün Oluşumunda Bir Yöntem: Reddiyler
- Modern Dönemde Fıkıh Usulünde Metot Arayışları Ve Abdülkerim Zeydan
- Muhammed Ebu Zehra ve Fıkıh Usulü isimli Eseri
- İslam Hukuku Metodolojisi ve Hayrettin Karaman
- Dinler Tarihi Metodolojisinin Oluşumunda Milel ve Nihal Türü Eserlerin Etkisi
- Dinler Tarihine Yaklaşımda İki Kavram: Tarafsızlık ve İnsaf. Ali Şeriati Örneği
- Modern Dönemde Dinler Tarihi Araştırmalarında Usûl Tartışmaları
- İbnu’s-Salah’ın Hadis Usûlündeki Yeri ve el-Mukaddime İsimli Eseri
- Hadis Usûlünün Teşekkülünde Ehl-i Hadis’in Belirleyiciliği
- Mu’tezile, Şia ve Zeydiye’de Hadis Usûlü
- Ebû Hanîfe’nin Hadis Usûlüne İlişkin Yaklaşımları
- Hadis Usulünde “İllet” Kavramı ve Metin Tenkidi İle İlişkisi
- Hadis Usulünde “Tahammül” ve “Edâ”
- Hadis Usulünde “Tedlîs” ve “Müdelles”
- Hadis Usulünde “Cerh ve Tadil” kavramları
- Cemaleddin Kâsımî’nin “Kavâidu’t-Tahdîs” İsimli Eseri
- Tahir el-Cezairî’nin “Tevcihu’n-Nazar” Adlı Eseri
- Modern Dönemde Hadis Usûlü Arayışları Çerçevesinde M. Hayri Kırbaşoğlu
- Müsteşriklerin Hadis Usûlüne İlişkin Eleştirileri
- Tefsir Usûlünün Temel Kavramları
- Tefsir Metodolojisinin Oluşumunda Tefsirlerin Mukaddimleri
- Kanunu’t-Te’vil İsimli Eserin İncelenmesi
- Tefsir Usulünde Tefsir-Te’vil Ayrımının Seyri
- Zerkeşi’nin el-Burhan Adlı Eserinin Tefsir Usulüne Katkısı
- Suyûti’in el-İtkan İsimli Eserinin Tefsir Usulündeki Yeri
- Ulûmu’l-Kur’an’ın Ortaya Çıkışı
- Dehlevi’nin el-Fevzul-Kebir Adlı Eserinin Tefsir Usulü Açısından İncelenmesi
- Bergamalı Cevdet’in Tefsir Usulü Oluşturma Çalışmaları
- Türkiye’de Son Dönem Tefsir Usûlü Tartışmaları
- Yeni Anlama Metodolojileri ve Tefsir Usûlü
- İslam Felsefe Ekolleri: Bağdat, Horasan ve Endülüs Ekolleri
- İslam Felsefe Usulünün Oluşumunda Gazali’nin Felsefe Eleştirilerinin Etkisi
- İslam Felsefesi’nde Yöntem Arayışları: Cemaleddin Afgani, Namık Kemal, Hasan Hanefi, Câbiri örnekleri…
- Mezhepler Tarihi Usulünün Şekillenmesinde Makâle ve Makâlât Geleneğinin Rolü
- Mezhepler Tarihi Metodolojisinin Oluşumunda Milel ve Nihal Kitaplarının Etkisi
- Klasik Mezhep Tarihçilerinin Mezhepleri Ele Alış Yöntemleri: Eleştirel Analitik Yöntem, Analiz ve Karşılaştırma Yöntemi ve Betimleyici Yöntem.
- Mezheplerin İsimlendirilmesi ve Tasnifinde Esas Alınan Ölçüler
- Eş’arî ve Makâlâtu’l-İslâmiyyîn İsimli Eserinin Mezhepler Tarihindeki Yeri
- el-Bağdadî’nin el-Fark Beyne’l-Fırak isimli Eserinde Mezheplerin Tasnif ve Tanıtma Yöntemi
- Mezhepler Tarihinde Şehristanî ve el-Milel ve’n-Nihal İsimli Eserinin Yeri
- Günümüzde Mezhepler Tarihinde Yeni Yaklaşımlar: Sosyal Pozitivist Yaklaşım: Yusuf Ziya Yörükân Örneği
- Mezhepler Tarihine Tarihsel-Sosyolojik Yaklaşım: Muhammed B. Tavit e’t-Tanci Örneği
- İslam Tarihi Metodolojisinde Rivayetçi Tarih Anlayışının Değerlendirilmesi
- Siyer –Meğazi Yazımı Usulünde Hadis Usulünün Etkisi
- İbnü’l-Esîr’in Tarihi Anlama ve Yazma Usulüne İlişkin Önerdiği Yöntemin Temel İlkeleri
- İslam Dünyasında Tarihi Doğru Anlama Ve Yazmayla ilgili Önemli Bazı Şahsiyetler: İbn Miskevyh, Birûnî, Zehebî, Sehâvî, Kâfiyeci…
- İslam Tarihi Metodolojisinde İbn Haldun’un Yeri
- İslam Tarihi Metodolojisinde Tenkit/Kritik Kavramının Ortaya Çıkış Nedeni, Anlamı ve Önemi
- İslam Tarih Metodolojisinde Tarih Yazımıyla İlgili Farklı Yaklaşımlar: Rivayetçi, Öğretici, Neden-Nasılcı (Araştırmacı) ve Sosyolojik Tarih Yazımı
- Tarih Usûlüyle İlgili Türkiye’de Yapılmış Bazı Çalışmalar: Zeki Velidi Togan: Târihte Usûl; Mübahat Kütükoğlu: Târih Araştırmalarında Usûl; Sabri Hizmetli: İslâm Tarihçiliği Üzerine
- Modern İslam Tarihi Metodolijisi Arayışları ve Şaban ÖZ
- İslam Tarihi Metodolijisi Arayışlar Çerçevesinde Mehmet Azimli’nin Siyeri Farklı Okumak isimli eserinin değerlendirilmesi

SEMPOZYUM SEKRETERYASI
Aytmırza SATIBALDİEV
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Şenlik Mah. Düz Sok. No:6 Keçiören/Ankara
Tel: 0 (312) 380 62 67, Cep: 0 536 554 21 73
Web: www.ilamer.org E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile