esenyurt escort mecidiyekoy escort

escort bodrum

kayseri escort

TEZ KONULARI

Çalışılabilecek yüksek lisans ve doktora tez konuları

İlahiyat Üzerine

 tez-arsiviDR. ALİ PEKCAN'ın 2011 yılı itibariyle hazırlamış olduğu çalışabilecek yüksek lisans ve doktora tez konuları.

1. İslam Hukuk Düşüncesinde Hukuk – Ahlak İlişkisi.
2. Osmanlı’dan Cumhuriyete Geçiş Döneminde İslam Fıkhı.
3. Şeri Hukuktan Laik Hukuka Geçişte Ulemanın Duruşu.
4. Debusi’nin Takvimü’l-Edillesi İle Sem‘ani’nin Kavatıul-Edillesi’nin Fıkıh Usulü Açısından Mukayesesi.
5. İmam Taberi’nin Fıkhi Görüşleri Ve Bunlar Işığında Usulünün Tespiti.
6. İbrahim En-Nehai’nin Fıkhi Görüşlerinin Hanefi Ekolüne Etkileri.
7. İmam Şafii’nin Er-Risale Ve Ümm Adlı Eserlerinde İstihsan Anlayışı.
8. İmam Şafii’nin Er-Risale’de Usul-ı Hadis Terimleri.
9. Er-Risale’de Haberi Vahidin Mahiyeti Ve Fıkhı Bağlayıcılığı.
10. Er-Risale’de Beyan Teorinin Hanefi Ekolündeki Beyan Düşüncesiyle Mukayesesi.
11. İmam Şafii’de “İhtilafu’l-Hadis” Kavramı.
12. İmam Şafii İle Talebelerinin İhtilafları Ve Bunların Sebepleri.
13. Davud-ı Zahirinin İmam Şafii’ye Yönelttiği Tenkitler.
14. Ehl-İ Sünnet Açısından Caferilik Ve Zeydilik.
15. Makasıdu’ş-Şeria Bağlamında Kadının Cinsel Dokunulmazlığı.
16. Tahavi’nin Üç Hanefi İmamından Farklı İçtihatları.
17. İmam Tahavi’nin Eserlerinde “İhtilafu’l-Hadis” Kavramı.
18. Kuran Ve Sünnet Işığında Giyinme Ve Tesettür.
19. Fıkhı Düşünce Bakımından Hanbelîlik – Şafiilik İlişkisi.
20. Kelam İlmi Açısından Hanbelî Düşüncesinin Eşarilikten Etkilenişi.
21. Talak Suresinin İslam Aile Hukuku Bağlamında Değerlendirilmesi.
22. Mudayene Ayetinin İslam Borçlar Hukuku Açısından Değerlendirilmesi.
23. Muaz Hadisinin İslam Düşünce Sistemine Etkileri.
24. Hukukta Boşluk Kavramı Ve İslam Hukukundaki İz Düşümleri.
25. İslam Hukukunda “Bağlayıcılık” Ve “Geçerlilik” Kavramları.
26. İmam Tahavi’nin Fakihlik Yönü.
27. Endülüs’te Hanefilik.
28. Irak Malikileri.
29. İslam Düşüncesinde Haricilik Ve Umman Sultanlığındaki Hariciler.
30. Şia’ya Göre Hz. Peygamberin Ashabı.
31. Ashab-ı Kiramın Siyasete Bakışı.
32. Hadis Literatüründe “Fedailü’s-Sahabe” Türü Kaynaklar Ve Ahmed b. Hanbel’in Fezaili.
33. Hasais, Fezail, Delail Ve Şemail Türü Hadis Kaynaklarının Hukuki (Fıkhı) Bağlayıcılığı.
34. Sahabe-i Kiramın “Hz. Peygamberin Asarıyla Teberrük” Anlayışı.
35. Şariin Maksatları Işığında İslam Aile Hukuku.
36. İmam Muhammed’in Eserlerinde “Meşhur, Maruf Ve Müstefiz” Kavramları.
37. İmam Malik’in Muvatta’da Kullandığı Usul Kavramlarına Bakış.
38. Muvatta’da “Medine Ehlinin Ameli” Kavramı.
39. İmam Malik’in Öğrencileriyle Fıkhi İhtilafları Ve Nedenleri.
40. Ehl-İ Sünnete Göre “Ehl-i Beyt” Düşüncesi.
41. Ehl-İ Sünnete Göre “Ehl-i Beyt” İmamları.
42.İmam Şafii’nin Müstakil Mezhep İmamı Olma Süreci. (İmam Şafii’nin Irak-Hicaz-Mısır Dönemleri Bağlamında)
43. Kelam Fıkıh İlimleri Bağlamında İnsan Fiilleri.
44. İmam Eşari’nin Usulcülük Yönü.
45. Kelami Görüşler Bağlamında Mutezile – Maturidilik Mukayesesi.
46. Mükellefin Niyet Ve Maksatlarının Hukuki Değeri.
47. “Fesadü’z-Zaman” Olgusunun Fıkhi Ahkâma Etkileri.
48. Mezheplerin Oluşumunda Coğrafi Konum Ve Kültürel Ortamın Etkisi.
49. Ebu Zeyd ed-Debusi’nin Usuli Görüşlerine Genel Bir Bakış.
50. Hanefi Menakıp Kitaplarında “Hile-İ Şeriyye” Örneklerinin Analizi.
51. Hindistan’da Hadis Çalışmaları.
52. Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi.
53. Makasıd Teorisinin Arka Planı Olarak Ahlak.
54. İslam Fıkhında “Fıtrat Nazariyesi” İle “Doğal Hukuk Nazariyesinin” Mukayesesi.
55. İbn Abdilberr’in Maliki Fıkhındaki Yeri.
56. İbn Abdilberr’in Hadis İlimlerindeki Yeri.
57. İmam Taberi’nin Hadisçiliği.
58. Mecelledeki Istıshab Kaideleri.
59. Hind Alt Kıtasında Fıkıh/Fıkıh Usulü Çalışmaları.
60. İmam Leknevi’nin Hadisçiliği.
61. İmam Leknevi’de Hadis – Fıkıh İlişkisi.
63. Muhammed Enver El-Keşmiri’nin Tasavvufi Yönü.
64. Zemahşeri’nin Tefsirindeki Fakih Ve Hadisçiliği.
65. 21. Yy’da “Selefilik Düşüncesinin” Geldiği Son Durum.
66. Selefilik Düşüncesinin Günümüz Toplumsal Olaylarındaki Rolü.
67. Dilde Meydana Gelen Değişiklikler (Anlam – Kapsam İlişkisi).
68. Tarihselcilik Anlayışı İle Klasik Ulemanın Hükümlerde Nesh Anlayışı Mukayesesi.
69. Kuran-ı Kerim’de Zıt Anlamlı Kelimeler (el-Ezdad).
70. Usul-ı Fıkıh - Mantık İlmi İlişkisi.
71. Usul-ı Fıkhın Yararlandığı Diğer İslami/İlmi Disiplinler.
72. İ. Karafi’nin Fıkıh Anlayışında Örf Ve Maslahat Kavramı.
73. İ. Tahavi’nin Mukarran Fıkıh Anlayışı.
74. İ. Tahavi’nin “Şerhu Meani’l-Asar’ında Diğer Mezheplere Yaptığı Atıflar”.
75. İ. Tahavi’nin Eserlerinde “İcma” Kavramı.
76. Cessas’ın Tahavi Muhtevasına Yaptığı Şerhte İzlediği Usuli Yöntem.
77. “Delalet” Kavramı (Usul Ve Mantık İlmi Açısından Mukayesesi).
78. Kuran Ve Sünnette Fıkıh Ve Fakih Kavramları.
79. Ansiklopedik Yazar/Âlimlerin İlmi Faaliyetlerinin Benzer Ve Farklı Yönleri (Tahavi, Taberi, İbnü’l-Münzir, İbn Abdilberr Örneğinde).
80. Zemahşeri’nin Fakihlik Yönü.
81. Keşşaf Tefsirinde Ahkâm Ayetlerin Yorumlarında İzlediği Yöntem.
82. Muhammed Habenneke el-Meydanî’nin Tefsir Metodu.
83. İbnü’l-Münzirde İcma – İhtilaf Kavramının Usuli Temelleri.
84. Usul-ı Fıkıh Kavramlarından Amm, Mutlak, Mücmel Kavramları (Benzerlik Ve Farklılıkları)
85. Usul-ı Fıkhın Usul-ı Tefsiri Etkilemesi/Etkileşimi.
86. Fıkhu’l-Hadis Kavramı Ve Usulle Bağlantısı.
87. Haber-İ Vahitle Amelin Usule Etkisi.
88. İnşai – Haberi Ayrımının Usul-İ Fıkha Etkileri.
89. Selçuklu Eğitim Sisteminde Fıkıh İlminin Yeri/Önemi.
90. Osmanlı Eğitim Sisteminde Fıkıh İlminin Yeri/Önemi.

ÇALIŞILMASI MUHTEMEL TEFSİR TEZLERİ


1-İmamiyye Şia’sı Müctehidleri’nden Kummî Tefsiri ve Metodu (I Cilt)
2-Mu’tezilî Ebu’l-Ali el-Cübbai Tefsiri ve Metodu (I Cilt)
3-Mu’tezilî Ebu’l-Kâsım el-Ka’bî Tefsiri ve Metodu (I Cilt)
4-Mu’tezili Kâdı Abdülcebbar’ın Tenzîhü’l-Kurân ani’l-Metâin Adlı Eserin Tefsir Metodu (I Cilt)
5-Molla Ciyûn’ın et-Tefsirâtü’l-Ahmediyye fi Beyâni’l-Ahkâm eş-Şer’iyye adlı eserin Fıkıh-Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi (I Cilt)
6-Şa’bi’nin et-Tefsîrü’l-Vâdıh Adlı Eseri ve Metodu (I Cilt)
7-İmâm Taberâni’nin “et-Tefsîru’l-Kebîr’i ve Metodu (VI Cilt)
8-Mekkî b. Ebî Tâlib’in “el-Hidâye ilâ Bülûğu’n-Nihaye” Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu (XIII Cilt)
9-İşari Tefsir Bakımından Abdülkâdir Geylânî Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (V Cilt)
10-Kuşeyrî Tefsiri Letâifül-İşârât ve Bu tefsirdeki Metodu. (III Cilt)
11-Bikâî’nin “Nazmü’d-Dürer fî Tenâsübi’l-Âyi ve’s-Suver” Adlı Eseri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VIII Cilt)
12-Muhammedü’l-Emîn b. Abdillah el-Üremî el-Alevî el-Herarî eş-Şâfiî’nin Tefsîru Hadâriku’r-Ravhi ve’r-Rayhân adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (XXXVIII Cilt)
13-Müciruddîn el-Uleymî el-Makdisî’nin Fethu’r-Rahmân fî Tefsîri’l-Kurân Adlı Eseri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VII Cilt)
14-Abdulhamid b. Badis’in Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (II Cilt)
15-el-Haddâd el-Yemenî’nin Tefsîru’l-Haddâd Adlı Eseri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VII Cilt)
16-İbni Recep el-Hanbelî’nin Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (II Cilt)
17-İbn Arefe’nin Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VI Cilt)
18-Said Havvâ’nın Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (XI Cilt)
19-Prof. Dr. Süleymen b. İbrâhim el-Lâhim’în Tenvîru’l-Ukûl ve’l-Ezhân fî Tefsîri Mufassalil-Kur’ân adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (III Cilt)
20-Prof. Dr. Ahmed Mustafa el-Ferrâr’ın Tefsîru’-İmâm eş-Şâfiî Adlı Derlemesi’nin Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (II Cilt)
21-Hâtib el-İskâfî’nin Dürretü’t-Tenzil ve Ğurretü’t-Te’vil Adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (III Cilt)
22-İbn Useymin’in Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (VI Cilt)
23-İmam Sehâvî’nin Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm Adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (II Cilt)
24-Vahidüddîn Hân’ın et-Tezkîru’l-Kavîm fî Tefsîr-i Mu’cemi’l-Hakîm Adlı Tefsiri ve Bu tefsirdeki Metodu. (III Cilt)

ÇALIŞILMASI MUHTEMEL HADİS TEZLERİ

1-Bedrüddîn el-Aynî’nin “Şerhu Meâni’l Âsâr” Şerhi “Nuhâbü’l-Efkâr’”ındaki Hadis Değerlendirme Yöntemi (XIX Cilt)
2-Prof. Dr. Muhammed Taki el-Osmânî’nin Müslim’e Yazdığı “Fethu’l-Mülhim” Adlı Şerhinin Hadis İlmi Açısından Değerlendirilmesi (VI Cilt)
3-İbnü’l-Mülhakkin’in “et-Tavdîh li-Şerhi’l-Câmius-Sahihi’”ndeki İmam Buhari ye Eleştirileri (XXXV Cilt)
4-İbni Hacer’in el’-İsabesindeki zikrettiği Sahabilere Karşı Düşünceleri/Tutumu.
5-İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe’nin Onbeş (15) ayrı Müsnedindeki Hadislerin Tahric ve Tenkîdi.

 

SÜLEYMANİYE VAKFI TEZ ÖNERİLERİ

 

Süleymaniye Vakfının ilahiyat öğrencileri için önerdiği çalışma alanları ve tez konuları şu şekildedir:

Fıkıh ve Fıkıh Usulü

Fıkıh Usulü Eserlerinde Kullanılan Ayetlerin Konuyla İlişkilerinin Değerlendirilmesi

Siyasetin Kur’an ve Sünnet Anlayışına Etkileri

Vergi-Zekat İlişkisi

Zevi’l-Erhâm’ın Mirası Meselesi

Helal Gıda İle İlgili Kavramlar

Sünnetle Belirlenen Yiyecek Yasakları (Sünnetin Teşri Fonsiyonu Bağlamında)

Bitkisel Gıdalarda Helallik Ölçüleri

İslam Fıkhında İstihâle

Kur’an ve Sünnet Bütünlüğüne Göre Hayvan Kesimi

Gayr-i Müslimlerin Kestiği Hayvanlar

Gıda Katkı Maddelerinin Fıkhi Hükmü

Bir Gıda Katkı Maddesi Olarak Jelatin ve Fıkhi Hükmü

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) ve Fıkhi Hükmü

Gayr-i Müslim Ülkelerde Yaşanan Yiyecek Sıkıntıları ve Çözüm Arayışları

Kur’an’ın Genel Prensipleri açısından Kasko

Kur’an’ın Genel Prensipleri Açısından Hayat Sigortası

Kur’an’ın Genel Prensipleri Açısından Telif Hakları

Kur’an’ın Genel Prensipleri Açısından Ötenazi

Kur’an’ın Genel Prensipleri Açısından Organ Nakli

Kur’an’a Göre Süslenme ile Hükümler

Kur’an’a Göre Giyim Kuşam Başörtüsü, Örtünme

Kur’an ve Sünnet Bütünlüğüne Göre Düğün ve Eğlence

Kur’ân’a Göre Resim ve Heykel

Kur’ân’a Göre Kadınların Özel Hallerine Dair Hükümler

 

Hadis

Hadislerin Şer’u Men Kablena Açısından Değerlendirilmesi

Hadislerde Metin Tenkidi Açısından Kur’an-Sünnet Bütünlüğü

Hadis-Hikmet İlişkisi

 

Kelam

Akıl-İman İlişkisi

Kur’ân’a Göre Melek-Cin İlişkisi

 

Tefsir

Kuranın Nüzûlü Sırasında Mekke’de İbrahimi Dinden Kalma Uygulamalar

Sebeb-i Nüzûlün Kur’an’ın Anlaşılmasında Olumlu ve Olumsuz Etkileri

Kur’ân’a Göre Vahiy Kavramı

Kur’ân Açısından Gayr-i Metlüvv Vahiy Meselesi

Kur’ân’ın Musaddik Olmasının Anlamı

En’âm Suresinin 90. Ayeti Bağlamında Şer’u Men Kablenâ

Kur’ân’da Mekke Dönemi Ehl-i Kitapla İlişkiler

Kur’ân’da Medine Dönemi Ehl-i Kitapla İlişkiler

Hadislerde Nesih Meselesi

Kur’ân’da Sünnetullah Kavramı

Kur’ân’da Tahrif Kavramı

Kur’ân’a Göre Tağut

Kur’ân’a Göre Ebeveynle İlişkiler

 

Din Sosyolojisi

Sanal Ortamda Fetvalar

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile